Mts. S. en D.S. Hilarides Pingjum

Bootland 3, 8749TK Pingjum

0517- ... Toon nummer


Maatschap A. en A. Reitsma Pingjum

Waltingaleane 7, 8749TH Pingjum

0517- ... Toon nummer


M.T.S. Reitsma Pingjum

Bootland 7, 8749TK Pingjum

0517- ... Toon nummer


Firma de Blokken Pingjum

De Blokken 1, 8749TE Pingjum

0517- ... Toon nummer


Gaast van der P. en D.E. Pingjum

Buitendijk 5, 8749TL Pingjum

0517- ... Toon nummer


A.M. Okkema Hoefsmid Pingjum

Taekelaan 2, 8749TB Pingjum

06-12 ... Toon nummer


Melkveebedrijf Wind- de Boer Pingjum

Kleinehuisterweg 1, 8749TJ Pingjum

06-53 ... Toon nummer


WA van den Ende Pingjum

Taekelaan 4, 8749TB Pingjum

0517- ... Toon nummer